Uitgelicht voor u, per ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Er zijn jaarlijks zo’n 75.000 extra woningen nodig. Het kabinet is bezig om afspraken te maken met gemeenten, provincies en andere partijen over het versnellen van de bouwproductie. Voor woningcorporaties wordt het gemakkelijker om middenhuurwoningen, waar momenteel veel vraag naar is, te realiseren. Het kabinet zet ook in op een aardgasvrij Nederland. Daarnaast gaat er structureel € 12 miljoen extra, beginnend met € 8 miljoen in 2019, naar de AIVD voor de aanpak van digitale dreigingen, spionage en sa
botage.

Buitenlandse Zaken
De komende jaren investeert het kabinet extra in diplomatie, om grondoorzaken van migratie en mensenhandel aan te pakken, om hechter samen te werken met onze Europese partners en om Nederland veilig te houden. In de afgelopen maanden is de aangekondigde intensivering van het postennetwerk al in gang gezet. De aangekondigde extra € 10 miljoen in 2018 wordt onder meer ingezet voor het aantreden van nieuwe medewerkers in focuslanden als Jordanië, Irak en Libanon. Deze intensivering loopt op tot jaarlijks € 40 miljoen extra. Zo kan het ministerie van Buitenlandse Zaken de belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland beter behartigen
.

Defensie
Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen nodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen. Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn.

Economische Zaken en Klimaat

In 2019 richt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich op het versterken van onze duurzame, innovatieve en internationale economie. Met het MKB-actieplan helpt het kabinet ondernemers in te spelen op de veranderende economie. Daarbij is komend jaar aandacht voor verschillende grote uitdagingen voor het mkb: voldoende geschikt personeel, klaar zijn voor de toenemende digitalisering en beschikbaarheid van financiering. Het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (winsten tot € 200.000) wordt stapsgewijs verlaagd van 20% naar 16% in 2021; vanaf 2020 stelt het kabinet structureel € 100 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting op arbeid voor het mkb. In 2019 start de uitvoering van het Klimaatakkoord. Met het oog op de klimaatambities heeft het kabinet besloten elektriciteitsproductie met kolen als brandstof te verbieden. De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd.

Financiën
Het belastingstelsel verandert. Nederland vergroent, de belasting op consumptie gaat omhoog en het kabinet maakt werk lonender. De belastingtarieven gaan omlaag en de heffingskortingen omhoog. Door de maatregelen die het kabinet neemt gaat 96% van de mensen er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan en maatregelen die goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Per saldo gaan vrijwel alle ondernemers en bedrijven erop vooruit tijdens deze kabinetsperio
de.

Infrastructuur en Waterstaat

In 2019 wordt ruim € 7 miljard uitgetrokken voor aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur, zodat mensen en goederen zo snel mogelijk op de plek van bestemming komen en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd. Daarnaast wordt in 2019 fors ingezet op verbetering van de verkeersveiligheid en de circulaire economie. Nog dit jaar komt de minister in de vorm van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid met een aanpak om het verkeer op regionale wegen, in steden en op fietspaden veiliger te maken.Het Deltaprogramma 2019 is ook op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit plan bevat concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptie.

Justitie en Veiligheid
Het aantal overvallen, woninginbraken, straatroven en geweldsdelicten zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Nieuwe vormen van criminaliteit ondermijnen echter de samenleving. Criminelen slaan richten zich nu vooral op woonwijken, bedrijven en het internet. Daarom doet dit kabinet investeringen, niet alleen in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme, maar ook in bescherming van de persoonlijke levenssfeer, effectieve rechtspraak en migratiebele
id.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Voor onderwijs komt er in 2019 € 831 miljoen extra, waarvan € 646 miljoen voor het primair onderwijs. Dat betekent meer salaris en minder werkdruk voor leraren en een investering in onderwijskwaliteit. Daarnaast steekt het kabinet € 150 miljoen extra in cultuur en erfgoed en komt er € 248 miljoen extra bij voor wetenschappelijk onderzoek.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De belastingschijf waarin de meeste mensen vallen, daalt van 40,85% naar 38,10%. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden beide met meer dan 100% verhoogd. In de aanloop naar Prinsjesdag heeft het kabinet de heffingskorting nog extra verhoogd om de koopkracht te verbeteren voor met name lage inkomens en uitkeringsgerechtigden. Voor gezinnen trekt het kabinet € 500 miljoen extra uit. De kinderbijslag gaat omhoog. Daarnaast stijgt de kinderopvangtoeslag. Ook gaat de zorgtoeslag voor paren omhoog. Dit najaar gaat de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) naar de Tweede Kamer. Dit pakket maatregelen maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vaste baan te geven.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Komend jaar is er € 71 miljard beschikbaar voor de zorg, € 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7%. Er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en de prijzen in de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een groei van 3,5%.